Home » Archives by category » 記錄片

\ \

澳門道教科儀音樂–第三節

電視文獻記錄片:澳門道教科儀音樂–第三節 製作:澳門道教協會 演奏:澳門道樂團、澳門中樂團 贊助: […]

\ \

澳門道教科儀音樂-第二節

電視文獻記錄片:澳門道教科儀音樂–第二節 製作:澳門道教協會 演奏:澳門道樂團、澳門中樂團 贊助: […]

\ \

澳門道教科儀音樂–第一節

電視文獻記錄片:澳門道教科儀音樂–第一節 製作:澳門道教協會 演奏:澳門道樂團、澳門中樂團 贊助: […]